INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů (dále také zaměstnavatel)

Správcem osobních údajů je společnost Job4you CZ, s.r.o. Kontakt: info@job4yougroup.cz

Uchazeč o zaměstnání bere na vědomí, že zaměstnavatel bude zpracovávat osobní údaje zaměstnance pro účely uvedené v těchto informacích níže.
Uchazeč o zaměstnání tímto uděluje zaměstnavateli výslovný souhlas k uložení jím poskytnutého životopisu a dalších údajích poskytnutých v rámci náboru a přijímacího řízení do zaměstnání i po ukončení přijímacího řízení. V případě neudělení tohoto souhlasu budou veškeré informace po ukončení přijímacího řízení zlikvidovány.
Uchazeč o zaměstnání má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Další práva uchazečů o zaměstnání jsou uvedena v informacích níže.

Zaměstnavatel dále poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které uchazeč o zaměstnání zaměstnavateli poskytl v rámci náboru a přijímacího řízení do zaměstnání:

I. Účel zpracování:

Zaměstnavatel bude zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání pro účely náboru a přijímacího řízení do zaměstnání.

II. Právní základ:

Souhlas subjektu údajů: pro účely uchování dodaných osobních údajů a jiných informací i po ukončení výběrového řízení
Plnění či uzavření pracovní smlouvy: pro účely uchování dodaných osobních údajů a jiných informací během trvání výběrového řízení

III. Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání nejsou během výběrového řízení poskytnuty dalším subjektům ke zpracování.

IV. Další příjemci:

Zaměstnavatel může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje zaměstnavatelem pověřeným smluvním partnerům v oblasti HR služeb, IT služeb a technologií.
Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat jsou osobní údaje ve výjimečných případech poskytovány mimo EU (cloudové služby se servery mimo EU).

V. Doba uložení osobních údajů:

Zaměstnavatel uchovává osobní údaje po dobu trvání výběrového řízení, v případě udělení souhlasu pak po dobu 3 let po ukončení výběrového řízení.

VI. Zdroje, ze kterého osobní údaje pocházejí:

Osobní údaje pochází přímo od uchazeče o zaměstnání, případně z online pracovních portálů, kde si uchazeč své údaje vložil.

VII. Práva uchazeče o zaměstnání jako subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – zaměstnanec má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, zaměstnavatel je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu a doplnění osobních údajů – zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
Právo na výmaz – zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:
osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
zaměstnanec odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
zaměstnanec vznese námitky proti zpracování
osobní údaje byly zpracovány protiprávně
uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo na omezení zpracování – zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.
Právo na přenositelnost osobních údajů – zaměstnanec má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
Automatizované individuální rozhodování – zaměstnanec má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.
Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat.

VIII. Neposkytnutí osobních údajů:

Uchazeč o zaměstnání musí poskytnout osobní údaje, především o své profesní kariéře, v opačném případě by bylo znemožněno vedení přijímacího řízení a případné uzavření a plnění pracovní smlouvy.

IX. Další ustanovení:

Další osobní údaje, které zaměstnanec neposkytl zaměstnavateli osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.